Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

21 Temmuz 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29421

YÖNETMELİK

İstanbul Gelişim Üniversitesinden:

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 ‒ (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 ‒ (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Bitirme Projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu şeklinde sunulan çalışmayı,

ç) Danışman: Enstitüye kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulunca görevlendirilen öğretim üyesini,

d) Enstitü: İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

e) Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı (EABDB/EASDB): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde Anabilim/Anasanat Dalı için tanımlanan başkanı,

f) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü Müdür Yardımcıları ile enstitüde eğitim programları bulunan Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlarından oluşan kurulu,

g) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü Müdür Yardımcıları ile Müdürün göstereceği altı aday arasından seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ğ) GANO: Genel Akademik Not Ortalamasını,

h) Müdür: İlgili Enstitü Müdürünü,

ı) Mütevelli Heyeti: İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

i) Öğrenci: Lisansüstü eğitim veya sertifika programları için enstitüye kayıt olmuş öğrenciyi,

j) Rektörlük: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünü,

k) Sanat Eseri Raporu: Sanat dalında yüksek lisans öğrencilerinin tez yerine hazırlayacakları çalışmayı ve yazılı raporu,

l) Seminer: Lisansüstü öğrencilerinin ders döneminde bir veya birkaç konunun derinlemesine incelenerek ve araştırma sonuçlarının öğrenci tarafından sözlü sunum yapılarak uygulanan bir dersi,

m) Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu,

n) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi/sanatta yeterlik tezi ve uygulamasını,

o) TÖMER: Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ö) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

p) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Programların açılması

MADDE 5 ‒ (1) Enstitü, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen dallarda ve düzeylerde lisansüstü programlar yürütür. Lisansüstü programlar, yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak lisansüstü programlar şeklinde düzenlenebilir.

(2) Programlar, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının teklifi, Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün izni ile açılır.

Eğitim-öğretim dili

MADDE 6 – (1) Enstitüde öğretim dili Türkçedir. Ancak; Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün izni ile belirli programlarda bütün dersler ya da bazı dersler yabancı dilde verilebilir. Bu programlarda öğrenciler, mezuniyet için gerekli toplam kredilerinin en az %30’unu İngilizce verilen derslerden almak zorundadırlar.

(2) Lisansüstü eğitim-öğretimin tamamının bir yabancı dilde yapıldığı programlarda ise dersler, yeterlik ve tez savunma sınavları ile raporları yabancı dilde yapılır. Tezler Türkçe yazılır. Lisansüstü eğitim-öğretimin tamamının bir yabancı dilde yapıldığı programlarda ise tezler o dilde yazılır.

Kontenjan tespiti ve ilanı

MADDE 7 ‒ (1) Enstitülerdeki yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına öğrenci alınıp alınmaması ve alınacak öğrenci sayısı Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerileri dikkate alınarak Enstitü Kurulunca belirlenir.

(2) Enstitülerin öğrenci kabul edeceği yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarının adları, kontenjanları ve gerekli görülen diğer bilgiler Rektörlüğe bildirilir. Senato tarafından kararlaştırılan akademik takvimde yer alan son başvuru tarihi ve sınav tarihleri ile birlikte toplu olarak ilan edilir.

Öğrenci kabulü

MADDE 8 ‒ (1) Yüksek lisans programına öğrenci kabulü aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer sınavların puanları kabul edilir.

b) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanının yanı sıra lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirmeye alınabilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar (ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla) enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

c) ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Enstitü Yönetim Kurulu önerisi ve Senato kararları ile yükseltilebilir.

ç) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES’e, tezli yüksek lisans programlarında yabancı dil sınavına girmiş olma koşulu Enstitü Yönetim Kurulu önerisi ve Senato kararıyla belirlenir.

(2) Doktora programına öğrenci kabulü aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

b) Başvuran adayların ALES’ten en az 55 ya da eşdeğer sınavların birinden Senato tarafından belirlenen puanlara sahip olmaları gerekir.

c) Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirmeye alınabilir.

ç) Doktora programına öğrenci kabulünde; Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen yabancı dillerin birinden gireceği Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan en az 55 veya YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen sınavların birinden bu puana eşdeğer bir puan alınması gerekmektedir. Bu puanlar Enstitü Yönetim Kurulu önerisi ve Senato kararları ile yükseltilebilir.

d) Yabancı dil notunun değerlendirme içindeki ağırlığı, Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

e) Bütünleşik doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya eşdeğeri bir puana ve ALES standart 80 puanına ya da eşdeğer sınavların birinden Senato tarafından belirlenen puanlara sahip olmaları gerekir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasına öğrenci kabulü aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’in sözel kısmından 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80 ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.

b) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 ya da eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.

c) Yüksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi de değerlendirmeye alınabilir.

ç) Değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

d) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde; Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen yabancı dillerin birinden gireceği Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan en az 55 veya YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen sınavların birinden bu puana eşdeğer bir puan alınması gerekmektedir.

e) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, Portfolyo Değerlendirmesi, Yetenek Sınavı ve mülakat sonucu da değerlendirmeye alınabilir.

f) Güzel sanatlar fakültesi ile konservatuvar mezunu öğrencilerin kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

(4) Adayların başarı notu; alanında ALES puanının en az % 50’si, lisans notu, yabancı dil puanı, sözlü sınavı ve referansları ilgili enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Kurulu tarafından her yarıyıl başında belirlenerek Senatoca onaylanan oranlara göre Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilerek hesaplanır. Başarılı bulunanlar puan sırasına göre kontenjan dâhilinde lisansüstü programlara kabul edilir. Gerektiğinde, ilgili Anabilim/Anasanat dalının özelliğine bağlı olarak; başvuru alanlarının sınırlandırılması, kontenjanların alanlara göre dağılımı, yabancı dil puan koşulunun yükseltilmesi ilgili enstitü kurulunun önerisi ile Senatoca yapılır. Lisansüstü programlara ilan edilen kontenjanlar dâhilinde kabul edilen öğrencilerin listeleri, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından açıklanır.

Yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 9 – (1) Türkiye’den veya kendi ülkelerinden burs alan adaylar ile ikili anlaşmalara göre veya kendi hesabına lisansüstü eğitimi almak üzere başvuran yabancı uyruklu adaylar, ayrıca bir sınav yapılmadan lisans notları değerlendirilerek enstitü yönetim kurulunun kararı ile lisansüstü programlara öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Yabancı uyruklu adayların başvurdukları lisansüstü programa kabulleri için denklik belgesi istenmez; ancak, lisans ya da yüksek lisanstan mezun oldukları kurumların Yükseköğretim Kurulunca tanınırlığı ve almış oldukları eğitim ve derecenin başvuru yaptıkları yüksek lisans ve doktora programları için yeterli olup olmadığı konusunda Yükseköğretim Kurulunun ilgili biriminden yazılı onay alınır.

(3) Lisansüstü programlara başvurularda, mezuniyet transkripti (Noter onaylı tercümesi ile birlikte), mezuniyet belgesi (Noter onaylı tercümesi ile birlikte), TÖMER tarafından verilen Türkçe kursu diploma sınavı sonuç belgesi veya son iki yıl içerisinde TÖMER tarafından yapılan Türkçe dil sınavı sonuç belgesi gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler orta öğrenim, lisans, yüksek lisans öğreniminin herhangi birini Türkçe eğitim yapan bir kurumda yapmış ise, TÖMER Türkçe dil belgesi koşulu aranmaz.

(4) Doktora/sanatta yeterlik ve tezli yüksek lisans programlarında, adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer sınavların puanları kabul edilir. Ancak Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(5) Doktora/sanatta yeterlik programlarında ana dili İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden biri olan yabancı uyruklu öğrencilerden yabancı dil puanı aranmaz.

Bilimsel hazırlık programlarına öğrenci kabulü

MADDE 10 ‒ (1) Bilimsel hazırlık, farklı bölüm ve/veya programlardan mezun olan öğrencilerin başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan bir programdır. Bu programa alınacak öğrenciler Anabilim/AnasanatDalı Başkanlığı tarafından adayların mezun olduğu lisans ve/veya lisansüstü programların yapısı değerlendirilerek belirlenir.

(2) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans öğrencisinin ders programı, lisans seviyesindeki derslerden oluşur.

(3) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin alması zorunlu bilimsel hazırlık dersleri lisans ve yüksek lisans derslerinden oluşur.

(4) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili Anabilim/AnasanatDalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre yarıyıl izinleri dışında uzatılmaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez. Bu süre içinde bilimsel hazırlık programını tamamlayamayan öğrenci takip eden yarıyılda da bilimsel hazırlık öğrenimi görmeye devam eder, ancak bu durumda geçirdiği süre azami öğrenim süresinden sayılır.

(6) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programında alınan derslerin tümünü lisans ve yüksek lisansta başarı ile tamamlaması gerekir.

(7) Bilimsel hazırlık programında alınan dersler yüksek lisans ve doktora genel not ortalamalarına dâhil edilmez ancak not döküm belgesinde gösterilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 11 ‒ (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci ilgili enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenci olma talebinde bulunan bir yükseköğretim kurumu öğrencisinde;

a) Doktora/sanatta yeterlik programlarına yapılan başvurular için, yüksek lisans eğitimini tamamlamış ya da tez aşamasında olması şartları aranır.

b) Yüksek lisans programlarına yapılan başvurular için, lisans eğitimini tamamlamış veya son yılında olması gerekir. Lisans eğitimine devam eden adayların GANO’sunun 2,5’in üstünde olması şartları aranır.

c) Bu öğrenciler bir yılda en fazla 4 ders alabilir.

(3) Özel öğrenci olarak kabul edilenlerin eğitim-öğretim, sınav ve disiplin ile ilgili hususları, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(4) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ancak kendilerine kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

(5) Özel öğrenci olarak ders alıp daha sonra lisansüstü programlara kayıt hakkı kazananlara, ilgili programda okutulan derslerin en fazla %50’si kadar ilgili enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile muafiyet verilebilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 12 ‒ (1) Üniversitedeki veya başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programda bilimsel hazırlık dışında ders alma aşamasında en az bir yarıyılı tamamlamış öğrenci yatay geçiş yoluyla Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilebilir.

(2) Yüksek lisans eğitim-öğretim programlarına ders aşamasında yatay geçiş için başvuran öğrencilerden not döküm belgesi ve onaylı ders içeriği istenir. Bu öğrencilerin hangi derslerinin muaf edileceği ve hangi dersleri alacakları Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

(3) Yüksek lisans eğitim-öğretim programlarına tez aşamasında (tez savunmasına girmemiş) yatay geçiş için başvuran öğrencilerden not döküm belgesi ve onaylı ders içeriği istenir. Bu öğrencilerin hangi derslerinin muaf edileceği ve hangi dersleri alacakları Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

(4) Bulunduğu doktora/sanatta yeterlik programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve yeterlilik sınavına girmemiş öğrenci Üniversite programlarına yatay geçiş yapabilir.

(5) Doktora/sanatta yeterlik programlarına ders aşamasında yatay geçiş için başvuran öğrencilerden not döküm belgesi ve onaylı ders içeriği istenir. Bu öğrencilerin hangi derslerinin muaf edileceği ve hangi dersleri alacakları Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

(6) Yeterlik aşamasına gelmiş öğrencilerin hangi derslerinin muaf edileceği ve hangi dersleri alacakları Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleşir. Tüm derslerin eşleştirilmesi durumunda yeterlik sınavı en erken üç ay sonra yapılır.

(7) Aynı Enstitüye bağlı yüksek lisans/doktora programları arasında yatay geçiş ilgili Anabilim/Anasanat Dalının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılabilir. Ancak daha yüksek ücretli programa geçiş yapan öğrenci iki program arasındaki ücret farkını öder.

(8) Öğrencinin diğer kurumda geçirdiği eğitim süresi Üniversitedeki lisansüstü programlarda eğitimi için verilecek süreye dâhil edilir.

(9) Öğrencilerin, denk lisansüstü programlarından aldığı derslerin intibak şartları Üniversitenin ders eşdeğerlilik ve intibak esaslarına göre Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından önerilir. Bu öneri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenir ve karara bağlanır. Ders saydırma işlemi ders aşamasına gelinen ilk dönemde, akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde yapılır. Muaf edilen dersler ve bu derslerden alınan notlar başarı notu olarak işlenir.

Değişim programına katılan öğrenci

MADDE 13 – (1) Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki bir üniversite arasında yapılan anlaşma uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt dışındaki veya yurt içindeki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir.

(2) Bu öğrenciler enstitüde bir yarıyılını tamamlamış olmak zorundadır. Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde Enstitüde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(3) Bu öğrenciler; o dönem için Üniversitede almaları gereken dersler yerine, okuduğu üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, bu Yönetmelikte belirtilen not sistemine çevrilerek öğrenci bilgi sistemine işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Öğrencinin başarısız olduğu derslerin yerine, danışmanının ve Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının uygun göreceği Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan dersler verilir.

(4) Aynı değişim kapsamında gelen öğrencilere, Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine transkript verilir.

(5) Öğrenci değişim programları çerçevesinde, yurt dışındaki veya yurt içindeki üniversitelere gönderilen veya aynı değişim kapsamında Üniversiteye gelen öğrencilerle ilgili ücretler ikili anlaşmalara uygun olarak Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Lisansüstü programlara kayıt şartları

MADDE 14 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretime kabul edilecek öğrencilerin belirlenmesi ve lisansüstü öğrencilik hakkını kazanan adayların kabul işlemleri, Enstitü tarafından yürütülür.

(2) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrenciler ile özel öğrenciliğe kabul edilenler; akademik takvimde belirlenen süreler içinde, gerekli belgeleri Enstitüler Öğrenci İşleri kısmına teslim ederek kesin kayıt işlemini yaptırmak zorundadır. Kayıt için gereken belgeler Üniversite tarafından duyurulur.

(3) Enstitüye kayıt hakkı kazanan öğrenci, kesin kaydını kendisi veya birinci derece yakınları aracılığıyla veya noter vekâleti yoluyla yaptırabilir.

(4) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve kayda ilişkin diğer belgeler teslim edilene kadar adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kayıt tarihinden itibaren 15 gün içinde belgelerin teslim edilmemesi halinde öğrencinin kaydı silinir.

(5) Süresi içinde kayıt işlemini yapmayan veya gerekli belgeleri sağlayamayan öğrenciler kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır. Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanların veya herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Derslerin seçilmesi ve kayıtları

MADDE 15 ‒ (1) Öğrenciler; her dönem başında ve akademik takvimde ilan edilen süreler içinde, derslerini seçerek dönem kayıtlarını yenilemek zorundadır.

(2) Güz, bahar ve yaz dönemi ders seçim süresinde ders kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrenciler ders ekleme-bırakma süresi içinde mazeretli kayıt yaptırabilir. Ders ekleme-bırakma süresi sona erdikten sonra kayıt yaptırılamaz. Ancak, öğrencinin geçerli bir mazereti olması durumunda, ders ekleme-bırakma süresi bitiminden itibaren iki haftadan fazla geçmemiş olması koşulu ile enstitü yönetim kurulu kararı ile mazeretli kayıt hakkı tanınabilir.

(3) İki dönem kaydını yenilemeyen öğrencinin kayıtsız kaldığı dönem azami öğrenim süresi hesabına katılır.

Staj

MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlarında staj yapma zorunluluğu olan programların stajları, Senato tarafından belirlenir.

(2) Stajlar Senato tarafından belirlenen staj yönergesine göre yapılır. Stajın, yasayla belirtilen azami eğitim-öğretim süresi içinde bitirilmesi zorunludur. Diğer ders ve uygulama yükümlülükleri ile birlikte stajını bitirmeyen öğrenciler, stajlarını tamamlayıncaya kadar mezun olamazlar.

Eğitim-öğretim ücretleri

MADDE 17 – (1) Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir. Eğitim-öğretim ücretleri, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(2) Programı süresi içerisinde tamamlayamayan öğrencilerden Mütevelli Heyeti Başkanlığınca belirlenen ücret alınır.

(3) Ücretler akademik takvimde belirtilen süre içinde ödenir. Eğitim-öğretim ücretini ilan edilen tarihlerde ödemeyen öğrencilerin kaydı yapılmaz ve yenilenmez. Bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler ve Başarı Değerlendirmesi

Derslerin açılması ve ders sorumlulukları

MADDE 18 – (1) Her yarıyılda açılacak dersler Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ile Enstitü Kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir. Enstitü Kurulunca kabul edilen derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından yürütüleceği, Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.

(2) Lisansüstü düzeyindeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile doktora ve sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlilerine ve sanatçı öğretim elemanlarına da lisansüstü düzeyde dersler verilebilir. Gerekli görüldüğünde bu fıkrada belirtilen koşullarda Üniversite dışından da görevlendirme yapılabilir.

(3) Öğrenciler; kayıtlı oldukları her türlü ders, uygulama, laboratuvar ve bunların gerektirdiği veya ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Öğrencilerin sorumlu oldukları sınavların, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı ve başarı notuna katkısı, dönemin ilk iki haftası içinde ilgili dersin öğretim elemanınca öğrencilere duyurulur.

Ders ekleme-bırakma

MADDE 19 – (1) Güz ve bahar dönemlerinde derslerin başladığı haftayı takip eden ikinci hafta içinde öğrenciler kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilir. Bu süreçte öğrenciler, ders değişikliklerini kendileri yapmak zorundadır.

(2) Ders ekleme-bırakma süresinden sonra değişiklik, sadece Enstitü Yönetim Kurulunun öğrencinin mazeretini uygun görmesi ile yapılabilir.

(3) Tez ve Proje aşamasındaki öğrenciler için ders kayıtları bir defaya mahsus olmak üzere yapılır ve öğrenci mezuniyetine kadar kayıt otomatik olarak yenilenir.

(4) Öğrenciler; her dönem başında ve akademik takvimde ilan edilen süreler içinde, derslerini seçerek dönem kayıtlarını yenilemek zorundadır. Öğrenciler dönem kayıtlarını bizzat yaptırmakla yükümlüdür.

(5) Güz, bahar ve yaz dönemi ders seçim süresinde ders kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrenciler kayıt yaptıramaz. Ancak, öğrencinin geçerli bir mazereti olması durumunda, ders ekleme-bırakma süresi bitiminden itibaren iki haftadan fazla geçmemiş olması koşulu ve enstitü yönetim kurulu kararı ile mazeretli kayıt hakkı tanınabilir.

(6) Ders kaydını yenilemeyen öğrencinin sınav(lara) katılma hakkı bulunmamaktadır. Yenilenmeyen her kayıt dönemi, eğitim-öğretim süresinden sayılır.

Ders ve uygulamalara devam

MADDE 20 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğu; içinde bulunulan yarıyıldaki toplam eğitim-öğretim süresinin teorik dersler için % 70, uygulamalı dersler için % 80’dir.

(2) Öğrenciler; kayıtlı oldukları her türlü ders, uygulama, laboratuvar ve bunların gerektirdiği veya ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdür.

(3) Öğrencilerin devamı, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler dönem sonu sınavlarına alınmaz.

(4) Rektörün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat ve benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate alınmaz.

(5) Rapor ve disiplin cezasıyla uzaklaştırma dâhil, hangi gerekçeyle olursa olsun, bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

Derslerin kredi değeri, AKTS kredisi, sınavları ve değerlendirme

MADDE 21 ‒ (1) Lisansüstü derslerinin kredi/saat değerleri, AKTS kredileri ve hangi lisansüstü derslerinin kredisiz olacağı, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Kurulunca kararlaştırılır. (1 AKTS 25.5 saat öğrenci iş yüküne eşdeğerdir.)

(2) Bir yarıyıl içinde en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan biri veya her ikisi; sınav, ödev, proje, laboratuvar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılır.

(3) Bir öğrenciye; aldığı her ders için öğretim elemanları tarafından aşağıda belirtilen başarı puanları, başarı puanlarının karşılığı harf notları ve katsayıları verilir:

Başarı Notu          Katsayı           Başarı Puanı

AA                         4.00                 90-100

BA                         3.50                 85-89

BB                         3.00                 75-84

CB                         2.50                 65-74

CC                         2.00                 60-64

DC                         1.50                 50-59

DD                         1.00                 45-49

FD                         0.50                 40-44

FF                          0.00                 00-39

(4) Yüksek lisansta bir dersten başarılı olmak için en düşük başarı notu CB’dir. Doktorada ise BB’dir.

(5) Yüksek lisansta bir dersten başarılı olmak için dönem sonu sınavından en az 50/100 puan almaları gerekmektedir.

(6) Doktora/Sanatta yeterlilik programında bir dersten başarılı olmak için dönem sonu sınavından en az 65/100 puan almaları gerekmektedir.

(7) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:

a) G (Geçer) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

b) K (Kalır) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden ve yüksek lisans hazırlık programlarından alınan derslerden veya öğrenci değişim programı çerçevesinde alınan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

c) D (Devamsız) notu; derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. D notu, not ortalaması hesabında FF notu işlemi görür.

(8) Bir dersin başarı notu, ara sınav notu veya ara sınavlar not ortalaması ile yarıyıl sonu sınavı notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Dönem sonu sınav notunun başarı notuna oranı %60’tır.

(9) Tüm sınavlar ve/veya değerlendirmeler, müdürlükçe ilan edilen yer ve zamanda yapılır.

(10) Mazeretleri nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere, 7 gün içerisinde başvurdukları takdirde, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla giremedikleri sınavların yerine mazeret sınavı hakkı verilebilir.

(11) Dönem sonu sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez. Dönem sonu sınavlarında başarısız olan öğrenciler ile dönem sonu sınavına girme hakkı elde edenlerden, dönem sonu sınavına giremeyen öğrencilere, başarısız oldukları her ders için ilgili dönem sonunda bütünleme sınav hakkı verilir. Bütünleme sınavında alınan not, dönem sonu sınavı notu yerine geçer.

(12) Uzaktan öğretim programlarında uygulanacak ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile ilgili hükümler, YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Ders tekrarı

MADDE 22 ‒ (1) Zorunlu bir dersten başarısız olan öğrenci, dersin ilk açıldığı yarıyılda dersi tekrar almak zorundadır. Ancak dersin açılmaması durumunda Enstitü Yönetim Kurulu, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının olumlu görüşünü alarak, öğrencinin zorunlu dersin kredi saatini karşılayan başka bir veya birkaç dersi almasına izin verebilir.

(2) Seçimlik bir dersten başarısız olan öğrencinin talebi halinde, ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının olumlu görüşünü alarak, Enstitü Yönetim Kurulu öğrencinin dersin kredi saatini karşılayan başka bir veya birkaç dersi almasına izin verebilir.

(3) Aynı dersin tekrar edilmesi durumunda, dersin başarı notu, başarısız notunun yerine geçer. Ancak başarısız not akademik kayıtlarda ve not dökümünde öğrenci mezun olana kadar gösterilir. Öğrencinin devamsızlıktan başarısız olmadığı durumlarda, derse devam zorunluluğu aranmaz.

(4) Öğrencinin başarısız olduğu dersin yerine farklı bir ders alması durumunda yeni dersin başarı notu ortalamaya dâhil edilir.

(5) Genel not ortalamasını artırmak isteyen öğrenci ders ücretini yatırarak dersi tekrar edebilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 23 ‒ (1) Öğrenci bir dersin yarıyıl sonu sınavı sonucuna, başarı notunun ilan edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde, dilekçesini Enstitüye teslim ederek itirazda bulunabilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. İtiraz, ilgili öğretim elemanı tarafından incelenir ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından sonuçlandırılır.

(2) Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç söz konusu ders ya da derslerin programda yer aldığı yarıyılın sonuna kadar düzeltilmiş olması gerekir.

Farklı alan ve kurumlardan ders alma

MADDE 24 – (1) Öğrencinin talebi ve ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının uygun görüşü ile öğrenci, alması gereken toplam minimum kredi miktarının üçte birini aşmamak şartıyla ve bu kredilerin yerine sayılmak üzere, Üniversite içi ve dışı diğer lisansüstü programlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir.

(2) Öğrencinin, Üniversitenin diğer lisansüstü programlarından veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ders alabilmesi için bu dersin Üniversitenin lisansüstü ders kataloglarında yer almaması veya ilgili yarıyılda açılmaması gerekir.

(3) Dersler için Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığınca intibak formu Üniversitenin ders eşdeğerlilik ve intibak esaslarına göre hazırlanır. İntibak formu Enstitü Yönetim Kurulu onayına sunulur.

Kayıt dondurma

MADDE 25 ‒ (1) Lisansüstü öğrencilere ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile yüksek lisans programlarında en çok iki yarıyıl, Doktora programlarında dört yarıyıl kayıt dondurma izni verilebilir. Danışman ve Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi üzerine gerekli görüldüğü hallerde Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bu süre iki yarıyıl daha uzatılabilir. Lisansüstü öğrencilerine, ancak aşağıdaki gerekçelere dayalı olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile izin verilebilir:

a) Öğrencinin mesleği veya lisansüstü çalışmaları ile ilgili olarak, öğrenim amacıyla süreli olarak yurt dışına gitmesi veya aynı amaçla süreli olarak bir yurt içi kuruluşta görevlendirilmesi,

b) Askere gitmesi,

c) Hastalık, doğal afet, öğrenime devamı engelleyen ekonomik güçlükler veya benzeri nedenlerle çalışma zorunluluğu, anne, baba, eş, çocuk veya kardeş gibi bir yakınının ölümü ya da bunların hastalanmaları halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması,

ç) Ders yükünü başarı ile tamamlayan bir öğrencinin tez çalışmalarının, cihaz veya malzeme teminindeki güçlükler gibi kendi iradesi dışındaki nedenlerle aksaması.

(2) Birinci fıkrada belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğrencinin, mazeretinin meydana gelmesinden itibaren en geç yirmi gün içinde müdürlüğe başvurması ve mazeretini belgelerle kanıtlaması gerekir. Söz konusu nedenlerin devamı halinde Enstitü Yönetim Kurulunca izin süresi uzatılabilir.

(3) İzinli sayılan öğrenci derslere devam edemez ve izinli olduğu dönemde yarıyıl sonu sınavlarına giremez.

(4) İzinli sayılan süreler, öğrenim süresinden sayılmaz.

(5) Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla izin verilen öğrencilerden dönem ücretinin %25’i kadar ücret alınır.

(6) Tez/projesini ücretlendirilen süre içerisinde tamamlayamayan öğrenciler, uzattıkları dönemde kayıt dondurmak istemeleri halinde, en az tez/proje uzatma ücreti yatırmak zorundadır.

Kayıt silme

MADDE 26 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrencinin kaydı silinir:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası almış olmak.

b) Sağlık raporu ile belgelenen ruhsal hastalıklar nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceği anlaşılmış olmak.

c) Herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapmış olmak.

ç) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılması nedeniyle kayıt işleminin iptal edilmesi.

d) 2547 sayılı Kanunda belirtilen diğer hallerin ortaya çıkması.

(2) Kayıt tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde kaydını sildiren öğrencilere kayıt ücreti iade edilir. Bu sürenin dışında kayıt sildiren öğrencilerden eğitim-öğretim aldığı dönemlerin ve içinde bulunulan dönemin ücretleri alınır.

(3) Posta yoluyla kayıt sildirme işlemi yapılamaz. Kayıt sildirmek için öğrencinin kendisinin yazılı müracaatı veya noter vekâleti gerekir.

(4) Kaydı silinen öğrencilere, talepleri halinde Enstitüde izledikleri dersleri ve aldıkları notları belirten belge verilir.

(5) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belirtilen azami sürelerde yüksek lisans ve doktora programlarını başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Disiplin

MADDE 27 – (1) Öğrenci disiplin işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Eğitimin süresinde tamamlanamaması

MADDE 28 ‒ (1) Eğitimin süresinde tamamlanamaması durumunda 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre;

a) Yüksek lisans veya doktora tez çalışması ile ilgili ders notu, üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez K notu olarak takdir olunan öğrencilere,

b) Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından belirlenen en az ders yükünü, tezli yüksek lisans programında ve yüksek lisans derecesi ile kayıt olunan doktora programında dört, tezsiz yüksek lisans programında ve lisans derecesi ile kayıt olunan doktora programında altı yarıyılda tamamlayamayan ve/veya sorumlu olduğu derslerden başarılı olamayan öğrencilere,

c) Düzeltilmiş tezi, jüri tarafından kabul edilmeyen öğrencilere,

ç) Jüri tarafından tezi reddedilen öğrencilere,

d) Doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan doktora öğrencilerine,

e) Tez önerisi ikinci kez reddedilen doktora öğrencilerine,

f) Azami öğretim süresini tamamlamış, ancak mezun olamamış öğrencilere

eğitim-öğretime devam hakkı verilir.

(2) Bu öğrenciler ders alma ve tez hazırlama dışında kalan öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Öğrenciler bu süreler için Mütevelli Heyetince belirlenen eğitim-öğretim ücretini ödemek zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 29 ‒ (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama ile sanatsal yaratma ve uygulama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Bu program toplam 21 krediden az olmamak üzere en az yedi adet ders, en az bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Ders sayısı ve kredi toplamı, ilgili enstitü kurulu kararı ile %50 oranında arttırılabilir.

(3) Tezli yüksek lisans programının her dönemdeki iş yükü 30 AKTS olmak üzere toplamda 120 AKTS’lik iş yüküne sahip olmalıdır.

(4) Tez çalışması, G veya K olarak değerlendirilir. Tez 60 AKTS’dir.

(5) Öğrenci, tez çalışmasına başladığı yarıyılda bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırmak ve danışmanın onayladığı tez öneri formunu ilgili enstitüye teslim etmek zorundadır.

(6) Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup G veya K olarak değerlendirilir. Seminer dersi 18 AKTS’dir.

(7) Öğrenciler, kendilerine bir tez danışmanı atanıncaya kadar alacakları dersleri, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından görevlendirilecek program koordinatörüne danışarak belirler. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(8) Bir sanat alanında yüksek lisans yapan öğrencilerin ders, seminer ve uygulama çalışmalarını tamamladıktan sonra bir tez çalışması ya da tez çalışması yerine sanat eseri ve sanat eseri raporu hazırlamaları gerekir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 30 ‒ (1) Tezli yüksek lisans programında, Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı her öğrenci için tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir.

(2) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı diğer üniversitelerin öğretim üyelerinden veya YÖK tarafından tanınan yurt dışındaki üniversitelerden ve araştırma kuruluşlarından da seçilebilir.

(3) Tez danışmanı, ilgili enstitü anabilim dalında yeterli öğretim üyesi bulunmadığı takdirde en yakın Enstitü Anabilim Dalındaki öğretim üyeleri veya ilgili Enstitü Anabilim Dalındaki doktoralı veya ihtisaslı öğretim görevlileri arasından seçilebilir.

(4) Danışmanın herhangi bir nedene bağlı talebi ya da öğrencinin talebi ve danışmanının onayı ile Enstitü Yönetim Kurulu kararı sonucunda danışman değişikliği yapılabilir.

(5) Danışmanın başka bir yükseköğretim kurumuna atanması ve yer değiştirmesi veya emekliye ayrılması durumunda başlamış olan danışmanlıkları, süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(6) Tez konusu ve tez öneri raporu; öğrenci tarafından, danışman atamasını takip eden 2 ay içerisinde tez danışmanı denetiminde hazırlanarak Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı aracılığıyla Enstitü Müdürlüğüne iletilir. Tez öneri raporu üzerinde daha sonra yapılması istenilen değişiklikler için Enstitü Yönetim Kurulunun onayı alınır. Tez konusu ve tez öneri raporu onaylanmayan öğrenci tezine başlayamaz.

Süre

MADDE 31 ‒ (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Tezini daha kısa süre içinde hazırlayan öğrencilere ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile jüri önünde savunma hakkı verilebilir.

(2) Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını dördüncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunmasına giremeyen bir öğrenciye, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

(3) Ek süre verilen öğrenciler, öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerini devam ettirebilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, çalışmasını Senatoca belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Tezini tamamlayan öğrenci, danışmanından aldığı onay formunu tez savunma sınavına girmek üzere enstitüye teslim eder.

(3) Onay formuna istinaden ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tez jürisi atanır.

(4) Jüri, en az biri kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil en az üç öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç öğretim üyesinden oluşması durumunda, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(5) Tez jürisi belirlenen öğrenci, jüri üyesi kadar spiralli ve bir adet CD ortamında tezini ilgili enstitü müdürlüğüne teslim eder.

(6) Jüri üyeleri söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tezin jüri üyelerine teslim tarihinden sonraki ilk 15 gün sınav yapılmaz. Tez savunmasının tarihi ve saati tez danışmanının koordinatörlüğünde belirlenir ve ilgili enstitüye en geç bir hafta önceden bildirilir. Enstitü tez savunmasıyla ilgili bilgileri ilan eder.

(7) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üye/üyeler katılamama gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak enstitü müdürlüğüne bildirirler.

(8) Jüri üyeleri, kendilerine bildirilen tarihte tez danışmanının koordinatörlüğünde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunması tüm dinleyicilere açıktır. Sınav tez çalışmasının savunulması ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur. Tez savunması süresi en az 45, en çok 90 dakikadır.

(9) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar jüri başkanınca tez savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç 3 (üç) ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(10) Tezi ikinci kez reddedilen öğrencinin ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tez danışmanı ve tez konusu değiştirilir.

(11) Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrencilerin öğrenimlerine devam etmeleri için ilgili döneme ait öğrenim ücretini ödemeleri ve kayıt yaptırmaları gerekir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(12) Öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişiği sona erdirilir.

(13) Öğrenci başarılı bulunması durumunda, sınava girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, tezinin beş kopyasını, üç adet tez yayınlama izin formunu ve bir adet CD ortamında elektronik kopyasını (Pdf ve Word formatında, Tez yayınlama ve izin formunda belirtilen tez referans numarası adı ile kayıt edilmiş olarak) ilgili enstitüye teslim etmek zorundadır.

(14) Tezi şekil yönünden de uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine, yüksek lisans diploması verilir. Bir ay içinde tezin ilgili enstitüye teslim edilmemesinden doğabilecek her türlü kanuni sonuçtan öğrencinin kendisi sorumlu olacaktır.

(15) Üniversite enstitüleri bünyesinde eğitim-öğretim yapılan tezli yüksek lisans programı öğrencilerinin mezun olabilmeleri için, öğrenimlerini tamamlayana kadar İstanbul Gelişim Üniversitesi adresli, ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde bir makalesinin yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş olması veya hakemli ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan, eleştiriden geçmiş, tartışılmış ve bildiriler kitabında tam metinli veya özeti yayımlanmış bildirisi olması zorunludur.

(16) Yayın şartı aranmayacak Tezli Yüksek Lisans programları Senato kararı ile belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 33 ‒ (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam 30 krediden az olmamak üzere en az on adet ders ve en az bir tez çalışmasından oluşur. Ders sayısı ve kredi toplamı, ilgili enstitü kurulu kararı ile %50 oranında arttırılabilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programının her dönemdeki iş yükü 30 AKTS olmak üzere toplamda 90 AKTS’lik iş yüküne sahip olmalıdır. Düzenli olmayan öğrenciler için en fazla kaç AKTS’lik ders alınabileceği ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

(4) Bitirme Projesi Geçti G veya K olarak değerlendirilir. Bitirme Projesinin AKTS’si 30’dur.

(5) Öğrenci, bitirme projesinin alındığı yarıyılda bitirme projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonuna kadar hazırladığı ve danışmanın onayladığı bitirme projesini ilgili enstitüye teslim etmek zorundadır.

(6) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Danışman atanması

MADDE 34 ‒ (1) İlgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir danışman belirler.

(2) Danışman; ilgili Anabilim/Anasanat Dalındaki öğretim üyeleri, o Enstitü Anabilim/Anasanat Dalında bu nitelikte bir öğretim üyesi bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı durumlarda en yakın enstitü Anabilim/AnasanatDalındaki öğretim üyeleri veya ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalındaki doktoralı veya alanında ihtisas yapmış öğretim görevlileri arasından belirlenir.

(3) Danışmanın herhangi bir nedene bağlı talebi ya da öğrencinin talebi ve danışmanının onayı ile Enstitü Yönetim Kurulu kararı sonucunda danışman değişikliği yapılabilir.

(4) Danışmanın başka bir yükseköğretim kurumuna atanması ve yer değiştirmesi veya emekliye ayrılması durumunda başlamış olan danışmanlıkları, süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

Süre

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını normal tamamlama süresi üç yarıyıldır. Ancak almakla yükümlü oldukları kredileri başarı ile tamamlamış olan öğrenciler, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üç yarıyıllık süreden daha az süre içinde bitirme projesini teslim etme hakkı kazanır.

(2) Kredili derslerini başarıyla bitiren, ancak proje çalışmasını üçüncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için mezun olamayan bir öğrenciye, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

(3) Ek süre verilen öğrenciler, öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerini devam ettirebilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezsiz yüksek lisans bitirme projesinin tamamlanması

MADDE 36 ‒ (1) Tezsiz yüksek lisans programındaki bir öğrenci, bitirme projesini Senatoca belirlenen tez/proje yazım kılavuzuna uygun olarak yazmak zorundadır.

(2) Bitirme projesini tamamlayan öğrenci, danışmanından aldığı onay formuyla birlikte bir adet bitirme projesini ve bir adet CD ortamında elektronik kopyasını enstitüye (Pdf ve Word formatında) teslim eder.

(3) Öğrenci Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla mezun edilir ve tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Yüksek lisans programları arasında geçiş şartları

MADDE 37 ‒ (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılabilir.

(2) Geçiş başvuruları her öğretim yarıyılı başında yapılır ve ilgili enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının uygun görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Tezli yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezsiz yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli programı tamamlamadan önce tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezli yüksek lisans programında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 olması kaydıyla, ücret farkını ödeyerek tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

(5) Geçiş yapan öğrencinin ilk programda geçirdiği süre, geçiş yaptığı program için öngörülen süreden sayılır.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 38 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama

niteliklerinden en az birini taşıması gerekir.

(2) Doktora programı;

a) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 42 kredilik ondört adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından,

b) Tezsiz yüksek lisans programına 6/2/2013 tarihi öncesi kayıt olan veya bu tarihten önce mezun olan öğrenciler için toplam 27 krediden az olmamak koşuluyla en az dokuz adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından,

c) Tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından

oluşur.

(3) Doktora programının her dönemi, iş yükü 30 AKTS olmak üzere yüksek lisans sonrası kayıt olan öğrenciler için toplamı 180 AKTS’dir. Lisans derecesi ile öğrenci kabul eden doktora programının her döneminin iş yükü 30 AKTS olmak üzere toplam 240 AKTS’dir. Bir dönemde en fazla 42 AKTS’lik ders alınabilir.

(4) Ders sayısı ve kredi toplamı, ilgili enstitü kurulu kararı ile %50 oranında arttırılabilir.

(5) Tez çalışması toplam 120 AKTS olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(6) Lisansüstü derslerinin; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 12 krediye kadar en fazla dört adedi, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise toplam 18 krediye kadar en fazla altı adedi, ilgili Anabilim/Anasanat Dalı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile Üniversite içi ve dışı diğer lisansüstü programlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir.

(7) Doktora öğrencileri, danışmanın önerisiyle lisans ve/veya yüksek lisans dersleri alabilir. Bu dersler ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(8) Doktora programı; yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarıyla ortaklaşa düzenlenen programlar şeklinde de yürütülebilir.

Süre

MADDE 39 ‒ (1) Doktora programını tamamlama süresi;

a) Lisans derecesi ile kabul edilenler için 10 (on) yarıyıl, tezsiz/tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 8 (sekiz) yarıyıldır. Bu süre azami; lisans derecesi ile kabul edilenler için 8 (sekiz) yarıyıl, tezsiz/tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 4 (dört) yarıyıl uzatılabilir. Bu süre içerisinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam edebilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

b) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler en az üç yarıyıl tez süresi olmak üzere, bir doktora programını altı yarıyılda; lisans derecesi ile kabul edilenler için en az üç yarıyıl tez süresi olmak üzere, doktora programını sekiz yarıyılda Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tamamlayabilirler.

(2) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen ancak tez çalışmasını birinci fıkradaki süre sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunmasına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü Anabilim/Anasanat Dalı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere ek süre verilir.

(3) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci, en geç dördüncü yarıyıldan başlamak üzere varsa tezli veya tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Tezli yüksek lisans programındaki seminer dersinden dördüncü yarıyılda başarılı olunması ve yüksek lisans tezinin de bunu takip eden iki yarıyıl içinde verilmesi zorunludur.

(4) Lisans dereceli doktora programında üç yıldan fazla okumuş öğrenci program değiştiremez. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş ancak doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilere, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla, talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 40 ‒ (1) İlgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen her öğrenci için en geç üçüncü yarıyılın başına, lisans derecesi ile kabul edilen her öğrenci için en geç beşinci yarıyılın başına kadar ilgili enstitüye bir tez danışmanı önerir.

(2) Tez danışmanı önerisi, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

(3) Tez danışmanı; o Anabilim/Anasanat Dalında görevli öğretim üyeleri arasından seçilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı diğer üniversitelerin öğretim üyelerinden veya YÖK tarafından tanınan yurt dışındaki üniversitelerden ve araştırma kuruluşlarından da seçilebilir.

(4) Tez danışmanı değişikliği, öğrencinin yazılı müracaatı ve tez danışmanı öğretim üyesinin oluru ve program Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile gerçekleşir.

(5) Danışmanın başka bir yükseköğretim kurumuna atanması ve yer değiştirmesi veya emekliye ayrılması durumunda başlamış olan danışmanlıkları, süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(6) Danışman değişikliği durumunda, öğrenci tezini teslim etmeden, en az bir tez izlemeye girmek zorundadır.

Doktora yeterlik komitesi ve jürisi

MADDE 41 – (1) Doktora yeterlik, öğrencinin bulunduğu programdaki temel konularda ve doktora/sanatta yeterlik tez çalışması ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığını sınamak amacı ile yapılır. Bu sınavlar doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(2) Doktora yeterlik komitesi, Anabilim/Anasanat Dalı başkanının uygun görüşü ve yönetim kurulunun onayı ile kadrolu üniversite öğretim üyeleri içinden seçilen 5 (beş), öğretim üyesinden oluşur.

(3) Doktora yeterlik komitesinin başkanı, komitede bulunması durumunda ilgili Anabilim/Anasanat Dalı başkanıdır. Anabilim/Anasanat Dalı başkanının komitede bulunmaması durumunda komite kendi içinden bir üyeyi başkan seçer.

(4) Komite farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla, en az biri doktora yeterlik komitesi üyesi ve ikisi aynı alanda uzman farklı üniversitelerde görev alan öğretim üyelerinden olmak üzere beş kişiden oluşan sınav jürileri kurabilir. Jüri üyelerinin doktora derecesine sahip olması gerekir.

(5) Her öğrenci için farklı birer jüri oluşturulabilir. Sınavın hem sözlü hem de yazılı aşamasının, oluşturulan bu jüri tarafından yapılması gerekir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 42 ‒ (1) Yeterlik sınavları her Anabilim/Anasanat Dalı için yılda iki kez yapılır. Bunların hangi aylarda yapılacağı Enstitü Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

(2) Öğrenci, yeterlik sınavına girebilmek için, yeterlik sınavına girmek istediğini belirten bir dilekçeyi, yeterlik sınav dönemlerinden önce ilan edilen takvime göre ilgili enstitü müdürlüğüne verir. İlan edilen tarihte yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(3) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav süresi en az 60, en çok 120 dakika, sözlü sınav süresi en az 60, en çok 90 dakikadır.

(5) Yazılı sınavın kapsamı komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulu tarafından onaylanarak ilan edilir. Yazılı sınav soruları jüri üyeleri tarafından hazırlanır.

(6) Sözlü sınav, yazılı sınavı izleyen üç gün içinde yapılır.

(7) Öğrencinin yeterlik sınavından başarılı olabilmesi için, yazılı sınav ile sözlü sınavın her birinden 100 üzerinden en az 75 (75/100) puan alması gerekir. Sınavların ağırlık oranı %50’dir.

(8) Jüriler sınav sonuçlarını sınavlardan en geç bir gün sonra önerileriyle birlikte doktora yeterlik komitesine iletir. Komite, sınav jürisinden gelen yazılı ve sözlü sınav tutanaklarını değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna karar verir. Bu karar Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından sınavı izleyen üç gün içinde bir tutanak ile enstitüye bildirilir.

(9) Öğrenci başarısız olursa, bir sonraki yeterlik sınavına tekrar girebilir. Yeterlik sınavına tekrar girdiği takdirde, bir önceki yazılı sınavda başarılı olmuş ise isterse sadece sözlü kısımdan sınava alınır. Ancak, öğrenci istediği takdirde notunu yükseltmek amacı ile tekrar yazılı sınava girebilir. Bu durumda en son aldığı not geçerli olur. İzleyen dönemde yeterlik sınavına girmeyen öğrenci bu hakkını kaybeder ve sonraki sınavlarda sınavın tümünden sorumlu olur.

(10) Komite, sınav jürisi ve ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ile başarısız öğrencilerden ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Fazladan alınacak dersi/dersleri yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin sekizinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin ise onuncu yarıyılın sonuna kadar başarıyla tamamlaması gerekir.

Tez izleme komitesi

MADDE 43 ‒ (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bir ay içinde tez konusu ile ilgili bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili Anabilim/Anasanat Dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının bulunması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili Anabilim/Anasanat Dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi

MADDE 44 ‒ (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde; yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili Anabilim/Anasanat Dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi iki defa reddedilen öğrenci, ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca tespit edilen esaslara göre yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve konu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

 (4) (Değişik:RG-30/11/2015-29548)  Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi yılda iki kez toplanır. Öğrenci, en az iki kez tez izleme komitesi toplantısına katılmak zorundadır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(5) Tez önerisini süresi içinde birbirini takip eden iki akademik yarıyılda iki defa üst üste vermeyen veya izleme komitesi tarafından iki defa üst üste başarısız bulunan öğrencinin Anabilim/Anasanat Dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile tez konusu, danışmanı ve tez izleme komitesi değiştirilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 45 ‒ (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili kurul tarafından kabul edilen kurallara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili Anabilim/Anasanat Dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun aynı veya yakın anabilim/anasanat dalında görevli öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken 15 gün en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav süresi en az 60, en çok 120 dakikadır.

(4) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığınca tez savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olup tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesi hükümlerine göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Mezuniyet için asgari yayın şartı

MADDE 46 – (1) Üniversite enstitülerine bağlı olarak eğitim-öğretim yapılan doktora programlarındaki öğrencilerin, mezun olabilmeleri için, İstanbul Gelişim Üniversitesi adresli ve bir adet bilimsel makalesi (Doktora tezinden de üretilebilir.) ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş olmalıdır.

(2) Yayın şartı aranmayacak doktora programları Senato kararı ile belirlenir.

Tez teslimi ve doktora diploması

MADDE 47 ‒ (1) Öğrenci başarılı bulunması durumunda, sınava girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, tezinin beş kopyasını, üç adet tez yayınlama izin formunu ve üç adet CD ortamında elektronik kopyasını (Pdf ve Word formatında, Türkçe ve yabancı dilde özetlerini, tez yayınlama ve izin formunda belirtilen tez referans numarası adı ile kayıt edilmiş olarak) ilgili enstitüye teslim eder.

(2) Savunma tarihinden itibaren bir ay içinde tezini teslim edemeyen öğrenci, bir hafta içinde geçerli mazeretini bildiren bir dilekçe ile ilgili enstitüye başvurarak ek süre talep edebilir. Süresinde müracaat eden ve mazereti kabul edilen öğrenciye en çok bir ay ek süre verilir. Bu süre sonunda da tezini teslim etmeyen öğrenci, daha sonra ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Mezuniyet şartlarını yerine getiren doktora öğrencisine doktora diploması verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen çıkış belgesi verilebilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 48 – (1) Sanatta yeterlik çalışması özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir lisansüstü eğitim programıdır. Sanatta yeterlik programı;

a) Öğrenciye bağımsız araştırma yapmayı,

b) Sanat dalında yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmayı,

c) Öğrencinin kendi disiplini içerisindeki temel konularda yeterlik sahibi olmasını,

ç) Özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını,

d) Müzik ve sahne sanatlarında ise ileri bir uygulama yeteneğini ve yaratıcılığı geliştirmeyi

amaçlar.

(2) Sanatta yeterlik programı sonunda hazırlanacak tezin ve birlikte sunulacak sergi, bireysel icra, gösteri ve benzeri uygulama çalışmalarının; sanat dalına yenilik getirme, yeni bir sanatsal yöntem geliştirme, bilinen bir sanatsal yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Sanatta yeterlik programı; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 42 yerel krediden az olmamak koşulu ile en az ondört adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(4) Sanatta yeterlik çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Sanatta yeterlik programı öğrencilerinin dönem başı iş yükü 30 AKTS olmak üzere lisans derecesi ile kabul edilenlerin toplam 240 AKTS, yüksek lisans yapmış öğrencilerin bir dönemlik iş yükü 30 AKTS olmak üzere toplam 180 AKTS’dir.

(5) Ders sayısı ve kredi toplamı, ilgili enstitü kurulu kararı ile %50 oranında arttırılabilir.

(6) Tez çalışması toplam 120 AKTS olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(7) Lisansüstü derslerinin; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 12 krediye kadar en fazla dört adedi, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise toplam 18 krediye kadar en fazla altı adedi, ilgili enstitü Anabilim/Anasanat Dalı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile Üniversite içi ve dışı diğer sanatta yeterlik programlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir.

(8) Sanatta yeterlik öğrencileri, danışmanın önerisiyle lisans ve/veya yüksek lisans dersleri alabilir. Bu dersler ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine sayılmaz.

(9) Sanatta yeterlik programı; yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarıyla ortaklaşa düzenlenen programlar şeklinde de yürütülebilir.

Süre

MADDE 49 ‒ (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi;

a) Lisans derecesi ile kabul edilenler için 10 (on) yarıyıl, tezsiz/tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 8 (sekiz) yarıyıldır. Bu süre azami; lisans derecesi ile kabul edilenler için 8 (sekiz) yarıyıl, tezsiz/tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 4 (dört) yarıyıl uzatılabilir. Bu süre içerisinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde tez veya sergi veya proje çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam edebilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

b) Sanatta yeterlik programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler en az üç yarıyıl tez süresi olmak üzere, bir sanatta yeterlik programını altı yarıyılda; lisans derecesi ile kabul edilenler için en az üç yarıyıl tez süresi olmak üzere, sanatta yeterlik programını sekiz yarıyılda tamamlayabilirler.

c) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci, en geç dördüncü yarıyıldan başlamak üzere varsa tezli veya tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Tezli yüksek lisans programındaki seminer dersinden dördüncü yarıyılda başarılı olunması ve yüksek lisans tezinin de bunu takip eden iki yarıyıl içinde verilmesi zorunludur.

ç) Lisans dereceli doktora programında üç yıldan fazla okumuş öğrenci program değiştiremez.

d) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş ancak sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayan öğrencilere, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla, talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Kredili derslerini başarıyla bitiren ancak tez, sergi veya proje çalışmasını birinci fıkrada belirtilen süre sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunmasına giremeyen bir öğrenciye, ilgili Enstitü Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az 6 ay olmak üzere yeni süre verilir.

(3) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Danışman atanması

MADDE 50 ‒ (1) İlgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen her öğrenci için en geç üçüncü yarıyılın başına, lisans derecesi ile kabul edilen her öğrenci için en geç beşinci yarıyılın başına kadar ilgili enstitüye bir tez danışmanı önerir.

(2) Tez danışmanı önerisi, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

(3) Tez danışmanı; o Anabilim/Anasanat Dalında görevli öğretim üyeleri arasından seçilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı diğer üniversitelerin öğretim üyelerinden veya YÖK tarafından tanınan yurt dışındaki üniversitelerden ve araştırma kuruluşlarından da seçilebilir.

(4) Tez danışmanı değişikliği, öğrencinin yazılı müracaatı ve tez danışmanı öğretim üyesinin oluru ve program Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile gerçekleşir.

(5) Danışmanın başka bir yükseköğretim kurumuna atanması ve yer değiştirmesi veya emekliye ayrılması durumunda başlamış olan danışmanlıkları, süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(6) Danışman değişikliği durumunda, öğrenci tezini teslim etmeden, en az bir tez izlemeye girmek zorundadır.

Tez/sergi/proje izleme komitesi

MADDE 51 – (1) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile tamamlayan öğrenci için ilgili ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde tez/sergi/proje izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez/sergi/proje izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka, ilgili ana sanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci danışmanın bulunması durumunda ikinci danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez/sergi/proje izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 52 ‒ (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen sanatta yeterlik çalışması raporunu yazım kılavuzuna uygun bir biçimde yazmak ve ayrıca tezini/sergisini/projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Sanatta yeterlik jürisi, ilgili Anabilim/Anasanat Dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez/sergi/proje izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun aynı veya yakın Anabilim/Anasanat dalında görevli öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav süresi en az 60, en çok 120 dakikadır.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri tez/sergi/proje hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tez/sergi/proje hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir çalışma konusu verilir.

(6) Kabul edilmiş olan tez ve seminer çalışması tamamen veya kısmen Enstitü tarafından yurt içinde veya yurt dışında yayımlanabilir. Tez ve seminer çalışması, Enstitünün yazılı izni olmadan hiçbir kişi ve kuruluş tarafından tamamen ya da kısmen yayımlanamaz.

Mezuniyet için asgari yayın şartı

MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik programlarındaki öğrencilerin, mezun olabilmeleri için, İstanbul Gelişim Üniversitesi adresli bir adet bilimsel makalesi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş olmalıdır. Ayrıca ulusal veya uluslararası sergi/proje çalışması içerisinde yer almak da bu şartı karşılar.

(2) Yayın şartı aranmayacak sanatta yeterlik programları Senato kararı ile belirlenir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 54 ‒ (1) Tez/sergi/proje sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş 6 (altı) kopyasını ve tezin tamamının PDF formatında 2 adet elektronik kopyası ile Türkçe veAnasanat Dalı Başkanlığınca kabul edilmiş bir yabancı dilde özetlerini içeren 3 adet Microsoft Word formatında elektronik kopyasını ve Enstitü tarafından istenen diğer belgeleri tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye sanatta yeterlik diploması verilir.

(2) Sınav tarihinden itibaren bir ay içinde tezini teslim edemeyen öğrenci, bir hafta içinde geçerli mazeretini bildiren bir dilekçe ile ilgili enstitüye başvurarak ek süre talep edebilir. Süresinde müracaat eden ve mazereti kabul edilen öğrenciye en çok bir ay ek süre verilir. Bu süre sonunda da tezini teslim etmeyen öğrenci, daha sonra ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat

MADDE 55 – (1) Öğrencileri doğrudan ilgilendiren tebligatlar, öğrencilerin kayıt sırasında bildirdikleri adrese iadeli-taahhütlü olarak, tüm öğrencileri ilgilendiren genel nitelikteki duyurular ise elektronik posta, ilan panolarında veya Üniversitenin web sitesinde ilan edilerek yapılır.

(2) Üniversiteye kayıt yaptırırken ilgili enstitü müdürlüğüne bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu ilgili enstitüye bildirmemiş olan veya yanlış ve eksik adres vermiş bulunan öğrencilerin Enstitüdeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 56 ‒ (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Mütevelli Heyeti, Senato ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 57 – (1) 19/12/2013 tarihli ve 28856 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 58 ‒ (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.