Sağlık Bilimleri Enstitüsü


 Yatay Geçiş Öğrenci Kabulüİstanbul Gelişim Üniversitesi

Lisans Üstü Programlara

Yatay Geçiş Yolu İle Öğrenci Kabulü Uygulama Esasları

 

Madde 1- Yüksek Lisans Programlarına Yatay Geçiş için;

 

(1) Bulunduğu yüksek lisans programında en az bir yarıyılı tamamlamış, iki yarıyıldan fazla süre kullanmamış olan öğrenciler İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlarına yatay geçiş yapabilirler.

 (2) Yatay geçiş başvuruları, öğrencilerin not ortalamaları ve geldikleri yüksek öğretim kurumları göz önüne alınarak değerlendirilir. Yatay geçiş başvurusu enstitü anabilim dalı başkanının olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile sonuçlandırılır.

(3) İstanbul Gelişim Üniversitesi dışındaki bir yüksek lisans programında başarılmış olan ve geçerliliği kabul edilen derslerin kredi toplamı (başka bir diploma için kullanılmamış olma koşulu ile) yatay geçiş yapılan programın toplam kredisinin yarısından fazla olamaz.

(4) Öğrenciye İstanbul Gelişim Üniversitesi’ deki yüksek lisans eğitimi için verilecek süre ile öğrencinin değişik kurumlarda yüksek lisans eğitiminde geçirdiği sürenin toplamı İstanbul Gelişim Üniversitesi yönetmeliklerinde yüksek lisans öğrencilerine verilen azami yasal süreden fazla olamaz.

(5) Öğrenci kabul komisyonu tarafından eşdeğerliliği kabul edilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından geçerliliği onaylanan derslerden diğer kurumda alınan notlar öğrencinin not çizelgesinde G (Geçer) olarak gösterilir.

(6) Yatay geçiş yapacak öğrenci, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlarında belirtilen öğrenci başvuru şartlarına sahip olmalıdır.

(7) Tezsiz bir programdan tezli bir programa yatay geçiş yapılamaz.

(8) Diğer kurumda alınan, öğrenci kabul komisyonu tarafından eşdeğerliliği kabul edilen, enstitü yönetim kurulu tarafından geçerliliği onaylanan başarılmış derslerin notları öğrencinin not çizelgesine G (Geçer) olarak geçer.

 

Madde 2- Doktora Programlarına yatay geçiş için;

 

(1) Bulunduğu doktora programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve genel ağırlıklı not ortalaması en az 3.00 olan öğrenci İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü doktora programlarına yatay geçiş yapabilir.

(2) Yatay geçiş başvuruları, öğrencilerin not ortalamaları ve geldikleri yükseköğretim kurumları göz önüne alınarak değerlendirilir. Başvuru, öğrenci kabul komisyonu ve enstitü anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile sonuçlandırılır.

(3) İstanbul Gelişim Üniversitesi dışındaki bir doktora programında başarılmış olan ve geçerliliği kabul edilen derslerin kredi toplamı (başka bir diploma için kullanılmamış olma koşulu ile) 15 krediden fazla olamaz.

(4) Öğrenciye İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü doktora eğitimi için verilecek süre ile öğrencinin değişik kurumlarda doktora eğitiminde geçirdiği sürenin toplamı İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü yönetmeliklerinde doktora öğrencilerine verilen azami yasal süreden fazla olamaz.

(5) Yeterlik sınavına girenler yatay geçiş yapamaz.

(6) Yatay geçiş yapacak öğrenci, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlarında belirtilen öğrenci başvuru şartlarına sahip olmalıdır.

(7) Diğer kurumda alınan, öğrenci kabul komisyonu tarafından eşdeğerliliği kabul edilen, enstitü yönetim kurulu tarafından geçerliliği onaylanan başarılmış derslerin notları öğrencinin not çizelgesine G (Geçer) olarak geçer.

Madde 3- Yatay geçiş yolu ile kabul edilen öğrenciler gerektiğinde, enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bilimsel hazırlık programına tabi tutulurlar.

 

Madde 4-Yurtdışı Kurumlardan Yatay Geçiş

 

          Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış yurt dışındaki bir yüksek öğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış başarılı bir öğrenci İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlarına yatay geçiş için başvurabilir. Öğrencinin başvurusu Öğrenci kabul komisyonunun ve enstitü anabilim dalı başkanının olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile sonuçlandırılır.

 

Madde 5-Yatay Geçiş Koşulları:

(1)     Yatay geçiş ile öğrenci kabulü aşağıdaki şartlara göre yapılır:

Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü öğretim programında en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olan öğrencininilgili programa başvuru şartlarını taşıması gerekir.

Yatay geçiş yapacak öğrenci yarıyıl başlangıcından on gün öncesine kadar Enstitüye müracaat etmelidir.

Yatay geçişler, ders alma dönemi içinde ve yarıyıl başlarında yapılır. Yüksek lisansta tez aşamasında ve dönem projesi aşamasında, doktorada ise yeterlik sınavından sonra yatay geçiş yapılmaz.

(2)     Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçiş yapılamaz.

(3)     Not ortalaması yüksek lisansta en az CB, doktora da ise en az BB olmalıdır.

 

Madde 6-Başvuru Belgeleri:

 

(1)   Not durum belgesi (Transkript)

(2)   ALES belgesi

(3)   Yabancı dil belgesi

(4)   Başvuru dilekçesi

(5)   Onaylı ders içerikleri